3-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester