3-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester