3-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester