2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester

2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester