naphthalen-2-yl 2-(trifluoromethyl)benzoate

naphthalen-2-yl 2-(trifluoromethyl)benzoate