2-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester

2-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,4-dichlorophenyl ester