2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester

2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester