2-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester

2-Trifluoromethylbenzoic acid, 3,5-dimethylphenyl ester