2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester

2-Trifluoromethylbenzoic acid, 4-chlorophenyl ester