2,6-Difluorobenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester

2,6-Difluorobenzoic acid, 4-methoxyphenyl ester