4-Fluorobenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester

4-Fluorobenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester