N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-nitrobenzamide

N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-nitrobenzamide