N-(4-methoxyphenyl)-4-nitrobenzamide

N-(4-methoxyphenyl)-4-nitrobenzamide