2-Butenamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-methyl-

2-Butenamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-methyl-