2-Butenamide, N-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-

2-Butenamide, N-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-