3-fluoro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

3-fluoro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide