4-Ethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester

4-Ethylbenzoic acid, 4-benzyloxyphenyl ester