naphthalen-2-yl 4-ethylbenzoate

naphthalen-2-yl 4-ethylbenzoate