4-Ethylbenzoic acid, 4-nitrophenyl ester

4-Ethylbenzoic acid, 4-nitrophenyl ester