4-fluoro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

4-fluoro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide