2-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

2-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzamide