(2-methoxyphenyl)(morpholin-4-yl)methanone

(2-methoxyphenyl)(morpholin-4-yl)methanone