N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-ethylbenzamide

N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-ethylbenzamide