N-(4-methoxyphenyl)-2-methylbenzamide

N-(4-methoxyphenyl)-2-methylbenzamide