3-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

3-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzamide