N-(4-methoxyphenyl)-4-methylbenzamide

N-(4-methoxyphenyl)-4-methylbenzamide