l-Valine, N-(2-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester

l-Valine, N-(2-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester