Glycine, N-(2-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester

Glycine, N-(2-trifluoromethylbenzoyl)-, methyl ester