methyl 2-[(3-methylbenzoyl)amino]acetate

methyl 2-[(3-methylbenzoyl)amino]acetate