methyl N-(2-fluorobenzoyl)glycinate

methyl N-(2-fluorobenzoyl)glycinate