1-Cyclohexyldimethylsilyloxytridec-2-yne

1-Cyclohexyldimethylsilyloxytridec-2-yne