2-Cyclohexyldimethylsilyloxybut-3-yne

2-Cyclohexyldimethylsilyloxybut-3-yne