1-Diphenylethenylsilyloxytridec-2-yne

1-Diphenylethenylsilyloxytridec-2-yne