2,7-Dimethyl-4-diphenylethenylsilyloxyoct-7-en-5-yne

2,7-Dimethyl-4-diphenylethenylsilyloxyoct-7-en-5-yne