4-Diphenylethenylsilyloxy-2-methyloct-5-yne

4-Diphenylethenylsilyloxy-2-methyloct-5-yne