3-Diphenylethenylsilyloxyhex-4-yne

3-Diphenylethenylsilyloxyhex-4-yne