1-Diphenylethenylsilyloxy-3-methylbut-2-ene

1-Diphenylethenylsilyloxy-3-methylbut-2-ene