2-Diphenylethenylsilyloxybut-3-yne

2-Diphenylethenylsilyloxybut-3-yne