2-Methyl-4-tributylsilyloxyoct-5-yne

2-Methyl-4-tributylsilyloxyoct-5-yne