3-Methyl-1-tributylsilyloxybut-2-ene

3-Methyl-1-tributylsilyloxybut-2-ene