4-Butyldimethylsilyloxy-2-methyloct-5-yne

4-Butyldimethylsilyloxy-2-methyloct-5-yne