3-Butyldimethylsilyloxyhex-4-yne

3-Butyldimethylsilyloxyhex-4-yne