2-Butyldimethylsilyloxybut-3-yne

2-Butyldimethylsilyloxybut-3-yne