1-Trihexylsilyloxytridec-2-yne

1-Trihexylsilyloxytridec-2-yne