2-Methyl-4-trihexylsilyloxyoct-5-yne

2-Methyl-4-trihexylsilyloxyoct-5-yne