3-Methyl-1-trihexylsilyloxybut-2-ene

3-Methyl-1-trihexylsilyloxybut-2-ene