1-Dimethyloctylsilyloxytridec-2-yne

1-Dimethyloctylsilyloxytridec-2-yne