4-Dimethyloctylsilyloxy-2-methyloct-5-yne

4-Dimethyloctylsilyloxy-2-methyloct-5-yne