2-Dimethyloctylsilyloxybut-3-yne

2-Dimethyloctylsilyloxybut-3-yne