1-Dimethylisopropylsilyloxytridec-2-yne

1-Dimethylisopropylsilyloxytridec-2-yne